privacy


Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet o.a. opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..
 
Apanto
Apanto levert diensten op het gebied van trainingen en begeleidingen in de vorm van (team) coaching, supervisie en intervisie. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt Apanto over uw persoonsgegevens die via de website, bij inschrijving of bij het aangaan van een begeleidingscontract beschikbaar zijn gekomen.
 
Deze persoonsgegevens betreffen:
 • Uw voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Organisatie of bedrijf waar u werkzaam bent
 • Contactgegevens van uw werkgever/ de opdrachtgever.
 
Doel verwerkingen
Apanto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Voor het leggen van contact ter ondersteuning van de dienstverlening
 • Voor het sturen van o ertes en facturen
 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informa e en/of wetenswaardigheden
 • Voor het sturen van informa e over nieuwe trainingen van Apanto
 • Voor het toesturen van een (digitale) nieuwsbrief.
 
Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derde par jen wanneer er sprake is van een incasso-opdracht vanwege een niet betaalde factuur.
 
Inzage en wijzigingen persoonsgegevens
Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, wilt u wijzigingen aanbrengen of dat uw contactgegevens worden verwijderd dan kunt u dat telefonisch of via de email laten weten.
 
Dossiervorming
Digitale gegevens worden bewaard in een directory die niet voor derden toegankelijk is.
Hardcopy gegevens en gespreksnoties worden bewaar in een afgesloten dossierkast en zijn niet toegankelijk voor derden.
Inhoudelijke notites welke door de trainers van Apanto, zowel digitaal als hardcopy, zijn gemaakt tijdens voorbesprekingen, trainingen of begeleidingsgesprekken worden na afloop van de geleverde dienst direct vernietigd.
Naam en contactgegevens worden door Apanto bewaard voor eerder genoemde bedrijfsdoeleinden 10 jaar bewaard.
 
Klachten over de verwerking
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900- 2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.