Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld (alle vormen)

Huiselijk geweld is een paraplubegrip voor verschillende vormen van geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer. Onder de term huiselijk geweld valt kindermishandeling, (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en verschillende vormen van schadelijke traditionele praktijken.

In Nederland zijn ieder jaar ruim 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Het gaat daarbij om ruim 1 op de 30 kinderen, 1 op de 20 ouderen, en door (ex) partnergeweld worden in Nederland gemiddeld 13.000 vrouwen met- of zonder kinderen opgevangen. En dit is het topje van de ijsberg.

Het is wenselijk dat onveiligheid in de thuissituatie wordt gesignaleerd en dat er vervolgens ook wordt gehandeld. De praktijk leert echter dat het vaak (te) lang duurt voordat signalen tot doelgerichte actie leiden.

Uw organisatie werkt met een brede doelgroep

In sommige organisaties zijn de cliënten van verschillende leeftijden (kinderen, volwassenen, ouderen) en kunnen de cliënten zowel het slachtoffer als ook pleger zijn. Dan is het fijn wanneer u als aandachtsfunctionaris breed bent opgeleid.

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

De aandachtsfunctionaris staat als deskundige borg voor het hanteren van de meldcode binnen de eigen organisatie. U draagt als aandachtsfunctionaris enerzijds zorg voor de implementatie en borging van de meldcode (wellicht in samenwerking met de afdeling kwaliteit/beleid), anderzijds bent u het directe aanspreekpunt voor collega’s bij zorgen over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Waar nodig zal u uw collega’s adviseren en/of ondersteunen in het nemen van de vijf stappen van de meldcode. U kunt ook vanaf stap 2 alle taken overnemen. Het meldprotocol van de eigen organisatie is daarin leidend.

Optimaal opgeleid als aandachtsfunctionaris

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris. De training voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld (alle vormen) wordt door Apanto in heel Nederland verzorgd en wordt geheel op maat gemaakt voor de organisatie.
Deze brede training wordt niet op open inschrijving gegeven. Wel kunt u ervoor kiezen aan te sluiten bij de training aandachtsfunctionaris kindermishandeling of aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. In beiden trainingen komt de dynamiek van geweld in afhankelijkheidsrelaties aan bod.
Gezien de zwaarte van de taak van de aandachtsfunctionaris wordt voor de training een hbo/academisch denk- en werkniveau gevraagd.

Inhoud van de training

 • Wat is huiselijk geweld (alle vormen)
 • De specifieke dynamiek van geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Signalen bij pleger en slachtoffer
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en bijbehorende afwegingskaders
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
 • Het signaleringsproces en de stappen van eerste signaal tot beslissen
 • Het maken van een Veiligheidstaxatie met behulp van het afwegingskader
 • In gesprek gaan met betrokkenen (oefenen met een trainingsacteur)
 • De werkwijze van Veilig Thuis en het lokale veld
 • Privacy en documentatie
 • Het coachen en ondersteunen van collega’s in het signaleringsproces
 • Handvatten voor het adviseren en begeleiden van de directie en/of de beleidsfunctionaris
 • Het maken van een plan van aanpak
 • Het (her)schrijven van het meldprotocol voor uw eigen organisatie
 • Een korte train de trainers om het thema huiselijk geweld te introduceren of actueel te houden onder uw collega’s.

Duur en tijdsbesteding

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is in totaal 3 dagen. De voorbereiding voor de tweede en derde trainingsdag kost u ongeveer 5 uur per trainingsdag. Een incompany training kan ook geheel worden toegespitst op de wensen van uw organisatie.

Kosten

Informeert u vooral naar de mogelijkheden en de bijpassende tarieven.
Apanto is ingeschreven als scholingsinstituut bij het CRKBO en heft derhalve geen btw. 
Voor een optimaal leerresultaat worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten tot de training.

Certificering en accreditatie

De training heeft bij onderstaande organisaties accreditatiepunten toegekend gekregen:

Registerplein 25 PE-punten voor:

 • Clientvertrouwenspersonen WZD
 • Clientondersteuners
 • Sociaal Jurisdische dienstverleners
 • Aandachtsfunctionarissen
 • GGZ-agogen
 • GHO
 • Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Maatschappelijk werk
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werker

 

Kwaliteitsregister V&V / Register Zorgprofessionals 18 PE- punten
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-ers
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Wijkverpleegkundigen

Deze 3-daagse training is aangemeld ter accreditering bij Hobeon. Dit geeft u de mogelijkheid, wanneer u dat wenst, te kunnen aansluiten bij de Landelijke Vereniging van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld.


Na het volgen van alle trainingsdagen ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt uploaden bij uw eigen beroepsorganisatie.

Het is mogelijk voor een incompanytraining accreditatie aan te vragen bij de door u gewenste beroepsvereniging. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.