Train de trainers; Intervisiebegeleiding

Apanto biedt intervisiebegeleiding aan voor organisaties die werken in de (jeugd)hulpverlening, voor wijkteams en voor professionals die specifiek werken in situaties waarin sprake is van huiselijk geweld.
Meer informatie over intervisiebegeleidingen kunt u hier vinden.

De train de trainers intervisiebegeleiding

Deze training voor intervisiebegeleiders zorgt dat binnen de organisatie gekwalificeerde intervisiebegeleiders aanwezig zijn om intervisiegroepen te ondersteunen in hun leerproces. Hierdoor voldoen de professionals aan de herregistratievoorwaaarden van het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers (Registerplein) en voor de Jeugdzorgwerkers (SKJ).
De training is geaccrediteerd voor 8,75 punten.
De basis van de training is een oplossingsgerichte visie en attitude, zoals deze ook steeds meer in de werkuitvoering wordt verwacht vanuit Signs of Safety of progressiegericht coachen etc.

Doelen van de training:

  • De deelnemer werkt vanuit een oplossingsgerichte attitude (een niet wetende houding, oog voor de krachten van de 'inbrenger', gericht op het ontwerpen van oplossingen)
  • De deelnemer heeft oog voor ieders diversiteit en schept voorwaarden zodat ieders diversiteit onderdeel is van bijeenkomsten.
  • De deelnemers kunnen de randvoorwaarden creëren waarbinnen de intervisiegroepen aan de slag kunnen (facilitering, contractering, fasering, veiligheid en transparantie)
  • De deelnemers hebben kennis van groepdynamische processen en kunnen deze bespreekbaar maken.
  • De deelnemers hebben kennis van teamontwikkelingsmodellen en kunnen een inschatting maken wanneer een intervisiegroep taakvolwassen is en zelfstandig door kan.

Randvoorwaarden:

Als startniveau wordt van de deelnemers verwacht dat zij minimaal coachings- of begeleidingsvaardigheden hebben ontwikkeld of daartoe eerder een opleiding hebben gevolgd.
De training wordt aangeboden in 3 dagen en zullen om de week plaatsvinden.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten zullen de deelnemers huiswerkopdrachten maken of literatuur bestuderen. Dit zal gemiddeld 4 uur in beslag nemen.
Na de training zal deze groep nog 7 keer, verspreid over het jaar, als intervisiegroep worden begeleid op zowel inhoud als op procesniveau. Deze bijeenkomsten duren 2 uur.
De deelnemers ontvangen een map met achtergrondinformatie en een literatuurlijst

Inhoud van de training

Dag 1: In de ochtend staat het kennismaken centraal, worden de doelen en de kaders van de training besproken en ervaringen en verwachtingen geïnventariseerd. Tevens wordt er een start gemaakt met theorie omtrent leren en intervisie en oplossingsgericht werken.
Dag 2: In de ochtend staat diversiteit als uitgangspunt van handelen en kijken centraal, en wordt theorie aangeboden over mogelijke weerstand en bijbehorende motiverende interventies. In de middag wordt geoefend met intervisie (1) binnen de eigen groep en wordt theorie gegeven over groepsdynamsiche processen.
Dag 3: In de ochtend wordt aandacht besteed aan teamontwikkeling en taakvolwassenheid. Tevens zal er nog een intervisieronde (2) plaatsvinden.
Middags gaan de deelnemers met elkaar een Plan van Aanpak maken hoe zij als begeleidingsteam de intervisiebegeleidingen gaan vormgeven met de kennis die zij hebben opgedaan in de training. Daarbij worden ook persoonlijke leerdoelen geformuleerd die terug zullen komen in de eigen intervisie.

Startniveau

Deelnemers aan deze training hebben minimaal een HBO of academisch werk- en denkniveau en het liefst een scholing gericht op mentorschap, coaching of supervisor.

Certificering en registerpunten:

De Registerplein en de SKJ hebben aan deze training 8,75 registerpunten toegekend binnen het opleidingstraject.De training kan zowel incompagny als in een open training worden aangeboden.
 

Kosten:

Voor de incompany training kunt u een offerte op maat opvragen.
De kosten voor de open training is € 1275,00 per persoon. Dat is inclusief de 3-daagse training, 7 begeleide intervisiebijeenkomsten, de lunches en een uitgebreide reader. De trainingen en de intervisiebijeenkomsten vinden plaats in Haarlem.


Heeft u nog vragen, wilt u weten wanneer er weer een open training wordt georganiseerd of wilt u zich opgeven, neem dan gerust contact op!