Opdrachtgevers


Opdrachtgevers van Apanto

Vivium zorggroep

Trainen van aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

Raphaelstichting

Trainen van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld (alle vormen).

Veilig Thuis Gelderland Zuid

Intervisiebegeleiding aan de medewerkers van Veilig Thuis (8 groepen).

Stichting Perspektief,  Den Haag

Intervisiebegeleiding aan de medewerkers in de opvang- en begeleiding aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld (11 groepen).
Trainen van aandachtsfunctionarissen huiseljk geweld en kindermishandeling.

Partners voor Jeugd (William Schrikkerstichting en de Jeugd- en gezinsbeschermers)

Vaste supervisor voor de jeugdberschermers.

Koel & CO

Vaste werkbegeleider en supervisor voor de aangesloten jeugdhulpverleners.

Passend Onderwijs Haarlem

Trainen van de aangesloten scholen in het signaleren van kindermishandeling en handelen volgens de meldcode.

Agora, Zaanstad

Trainen van directeuren en zorgcoördinatoren op hun rol als aandachtfunctionaris kindermishandeling. Herhalingstrainingen en jaarlijkse nascholing voor de aandachtsfunctioanrissen.

Zaan Primair, Zaanstad

Het jaarlijks trainen van zorgcoördinatoren in hun rol als aandachtfunctionaris kindermishandeling. Het verzorgen van jaarlijkse nascholing voor de aandachtsfunctionarissen.
Alle leerkrachten zijn getraind in het praten met ouders over zorgen.

Stichting Welzijn Velsen

Trainen van de medewerkers in het signalen van huiselijk geweld (alle vormen) en handelen volgens de meldcode.

Stichting Vrijescholen Ithaka

Trainen van directeuren en IB-ers op hun rol als aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Veilig Thuis West-Brabant

Training ouderenmishandeling voor oud-amk medewerkers
Kindermishandeling voor oud ASHG medewerkers
Workshop 'inschatten van veiligheid' op de Dag voor ketenpartners

Inholland Academy

Module systeemgericht werken en de module Kindermishandeling en huiselijk geweld

Verschillende scholen en kinderopvangorganisaties

Signaleren van kindermishandeling, werken met de meldcode en/of praten met ouders over zorgen

Veilig Thuis teams in Nederland

In 2015 ben ik, in opdracht van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), als procesbegeleider, samen met collega-trainers, betrokken geweest bij de vorming van de Veilig Thuis teams in verschillende regio's. Wij begeleidden tijdens de trainingsdagen het proces van kennismaken, het leren kennen van het nieuwe Handelingsprotocol, het werkproces en het nieuw ontwikkelde Triage-instrument. Er werd gezocht naar een gemeenschappelijke taal en er werd in deze dagen input gegenereerd voor verdere uitwerking in werkgroepen, binnen het managementteam en met ketenpartners.

Daarnaast heb ik VT organisaties getraind op het maken van Veiligheidsplannen, het signaleren van ouderenmishandeling en (ex)partnergeweld

Jeugd en gezinsbeschermers Noord-Holland

Twee groepen Jeugd-en gezinsbeschermers en Veilig Thuis-medewerkers zijn opgeleid tot (oplossingsgerichte) intervisiebegeleiders. Deze groepen ontvingen een driedaagse training en vervolgens 5 intervisiebijeenkomsten. Hierna waren zij in staat om binnen de eigen organisatie intervisiegroepen op te zetten en ze bij de start te begeleiden. Meer informatie over deze training vindt u hier.

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland

Zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijkwerkers zijn getraind voor hun taak als Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

DOKh

Voor DOKh zijn verschillende workshops Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en handelen volgens de meldcode verzorgd op de Dag van de Eerstelijn.