Klachtenprocedure


Klachtenprocedure

 

Klachtenprocedure Apanto

Basis voor alle klachtenbehandelingen door Apanto zijn de Algemene Voorwaarden, welke door Apanto zijn gedeponeerd op 5 mei 2003 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34179267.

 

Voor specifieke klachten rondom supervisie- en coachingstrajecten wordt verwezen naar de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches (LVSC) en het daaraan gekoppelde college van Beroep voor Tuchtzaken, waaraan Marleen Blokker zich als geregistreerd supervisor zich heeft gecommitteerd.


Voor alle overige werkzaamheden geldt dat:

 1. Klachten over bejegening, uitlatingen, geleden schade of over verrichtte werkzaamheden door diegene die uit naam van Apanto een dienst hebben geleverd, dienen door de betrokkenen (opdrachtgever of deelnemer) binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Apanto, verder genoemd; gebruiker.
  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Alle binnenkomende klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. De klager ontvangt binnen acht dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht Hierin zijn opgenomen; de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de klager is.
 4. Binnen veertien dagen zal gebruiker schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard.
 5. Mocht Apanto niet binnen veertien dagen de klacht kunnen afhandelen dan zal de klager hiervan binnen deze veertien dagen op de hoogte worden gesteld en zal tevens door Apanto worden aangegeven binnen welke termijn de klacht wel kan worden afgehandeld. Dit is uiterlijk 30 dagen na het schriftelijk indienen van de klacht. 
 6. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal Apanto de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 7. Wanneer er sprake is van schade aan eigendom of goederen en Apanto heeft deze gegrond verklaard, zal Apanto op grond van haar Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, de schade indienen bij haar verzekeringsmaatschappij.
 8. Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard is er de mogelijkheid om binnen dertig dagen schriftelijk in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde; te weten Trainingsbureau Omada; Marion Henneman.
 9. Een uitspraak zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht. Deze uitspraak is voor Apanto bindend.
 10. Indien de klacht gegrond is verklaard door Aapnto en/of de onafhankelijke derde, zal Apanto slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 uit de Algemene Voorwaarden van Apanto, welke te vinden zijn op de website van Apanto of op aanvraag worden toegestuurd.
 11. Bij een blijvend geschil zal klager zich kunnen wenden tot de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker, zoals omschreven in artikel 18 uit de Algemene Voorwaarden van Apanto, welke te vinden zijn op de website van Apanto of op aanvraag worden toegestuurd.
 12. Apanto draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van 3 jaar bewaren.
 13. Voor diensten als supervisie, intervisie en (team)coaching is Apanto gehouden aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches (LVSC). Eenklacht kan worden ingedoent bij het College van Beroep en voor Tuchtzaken (CBT) van de LVSC. De gedragscode van de LVSC is hier in te zien.