Supervisie


Supervisie is een duidelijk omschreven en intensieve leermethode voor diegenen die beroepsmatig met mensen werken, zoals managers, dienstverleners, hulpverleners, onderwijzers etc. Supervisie biedt middels reflectie de mogelijkheid het eigen handelen in de beroepssituatie tegen het licht te houden en te leren deze duurzaam te verbeteren.
 

Reflectie

Reflectie is het bewust terugblikken op het hoe en waarom van bepaald gedrag in een bepaalde situatie. Hierbij wordt gezocht naar intergratie van het denken, het voelen en het handelen van de supervisant binnen de context van het beroep en de organisatie. Praktijk en theorie worden verbonden en geinternaliseerd. De supervisant leert binnen supervisie aan de hand van leerdoelen zelfstandig richting te geven aan de eigen leerweg. Hierdoor blijven de effecten ook na het beëindigen van de begeleiding zichtbaar.
 

Supervisie-reeks

Een supervisie-reeks omvat 10 à 15 gesprekken. De gesprekken vinden bij voorkeur eens in de veertien dagen plaats. De supervisant schrijft voor ieder gesprek een verslag met een recent voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, waarbij hij/zij voor zichzelf een onderzoeksvraag formuleert. Na afloop van het gesprek maakt de supervisant een verslag over het verloop van dit gesprek.
 

Registratie

Marleen Blokker is geregistreerd supervisor en voldoet daarmee aan de opleidingseisen en kwaliteitskriteria van de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches, de LVSC . Ook heeft iedere begeleidingsdeskundige zich te houden aan de door de LVSC opgestelde gedragscode. Door supervisie te volgen bij een geregistreerd supervisor komen de bijeenkomsten ook in aanmerking voor de herregistratiecriteria bij Registerplein en de SKJ