Supervisie

Supervisie is een duidelijk omschreven en intensieve leermethode voor professionals en managers in de dienstverlening, de hulpverleners, de zorg, het onderwijzers etc. Supervisie biedt middels reflectie de mogelijkheid het eigen handelen in de beroepssituatie tegen het licht te houden en te leren deze duurzaam te verbeteren. 

Reflectie

Reflectie is het bewust terugblikken op het hoe en waarom van bepaald gedrag in een bepaalde situatie. Hierbij wordt gezocht naar intergratie van het denken, het voelen en het handelen van de supervisant binnen de context van het beroep en de organisatie. Praktijk en theorie worden verbonden en geinternaliseerd. De supervisant leert binnen supervisie aan de hand van leerdoelen zelfstandig richting te geven aan de eigen leerweg. Hierdoor blijven de effecten ook na het beëindigen van de begeleiding zichtbaar.

De werkwijze binnen supervisie

Een supervisie-reeks omvat 10 gesprekken. De gesprekken vinden bij voorkeur eens in de veertien dagen plaats. De supervisant schrijft voor ieder gesprek een verslag met een recent voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, waarbij hij/zij voor zichzelf een leervraag formuleert. Na afloop van het gesprek maakt de supervisant een reflectieverslag over het verloop van dit gesprek. Het schrijven van de verslagen verdiept het leerrendement.

LVSC Registratie

Marleen Blokker is geregistreerd supervisor en voldoet daarmee aan de opleidingseisen en kwaliteitskriteria van de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches, de LVSC . Ook heeft iedere begeleidingsdeskundige zich te houden aan de door de LVSC opgestelde gedragscode.
 

SKJ en Registerplein

Supervisie kunt u gebruiken voor her-registratie in de reflectieruimte bij Registerplein en de SKJ