Intervisie

Binnen veel werksituaties wordt intervisie ingezet als methode om met collega's te reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen. Intervisie is gericht op het leren vinden van eigen oplossingen die passen bij jou als persoon in relatie tot de klant, de organisatie en de beroepscode. Helaas is gebleken dat veel spontaan opgezette intervisiegroepen geen lang leven zijn beschoren of een kwijnend bestaan leiden. Onduidelijkheden omtrent de faciliteiten, de voorwaarden en een tekort aan intervisie-vaardigheden zijn hieraan debet.

Progressie (oplossings) gericht

Binnen de intervisiebegeleiding staat de progressie (oplossings) gerichte benadering centraal. Een autonomieondersteunende manier van benaderen.De deelnemers helpen elkaar door het stellen van vragen zodat de eigen krachten, eerdere ervaringen en uitdagingen kunnen worden verkent.
Wanneer de organisaties werkt met Signs of Safety sluit deze vorm van intervisie goed aan omdat dezelfde uitgangspunten en vragen worden gehanteerd. 

Begeleiding

De begeleiding van een intervisiegroep richt zich op:

  • Het ondersteunen in de facilitering van de intervisie vanuit de organisatie.
  • Het opstellen van een contract waarbij tijd, plaats en voorwaarden met elkaar worden afgesproken.
  • Het aanleren van de progressie (opssingsgerichte) Intervisiemethode van Apanto.
  • Het trainen van essentiële vaardigheden binnen de intervisie zoals: luisteren, samenvatten, doorvragen, reflecteren, feedback geven en ontvangen en het stellen van oplossingsgerichte vragen.
  • Het trainen van reflectievaardigheden.

Registratie

Intervisie is onderdeel van de herregistratiecriteria bij Registerplein en de SKJ.

Organisaties waar Apanto intervisiebegeleiding verzorgt of heeft verzorgt

  • Veilig Thuis Gelderland-Zuid te Nijmegen (momenteel 8 groepen)
  • Stichting Perspektief en Stichting Wende te Den Haag (momenteel 11 groepen)
  • Jeugd- en gezinsbeschermers locatie Alkmaar, Haarlem en Hilversum

Train de trainers intervisiebegeleider

Het is ook mogelijk een aantal medewerkers als intervisiebegeleider op te leiden zodat zij binnen de eigen organisatie de intervisiegroepen kunnen begeleiden. Meer informatie vindt u hier.