Intervisie

Binnen veel werksituaties wordt intervisie ingezet als methode om met collega's te reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen. Intervisie is gericht op het leren vinden van eigen oplossingen die passen bij jou als persoon in relatie tot de klant, de organisatie en de beroepscode. Helaas is gebleken dat veel spontaan opgezette intervisiegroepen geen lang leven zijn beschoren of een kwijnend bestaan leiden. Onduidelijkheden omtrent de faciliteiten, de voorwaarden en een tekort aan intervisie-vaardigheden zijn hieraan debet.

 

Progressie (oplossings) gericht:

Binnen de intervisiebegeleiding staat de progressie (oplossings) gerichte benadering centraal. Dit heeft meerwaarde voor organisaties die Signs of Safety werken of een prpgressiegerichte managementstijl hanteren. 

 

Begeleiding

De begeleiding van een intervisiegroep richt zich op:

  • Het ondersteunen in de facilitering van de intervisie vanuit de organisatie.
  • Het opstellen van een contract waarbij tijd, plaats en voorwaarden met elkaar worden afgesproken.
  • Het aanleren van de Progressie (opssingsgerichte) Intervisiemethode van Apanto.
  • Het trainen van essentiële vaardigheden binnen de intervisie zoals: luisteren, samenvatten, doorvragen, reflecteren, feedback geven en ontvangen en het stellen van oplossingsgerichte vragen.
  • Het trainen van reflectievaardigheden.

Registratie

Intervisie is onderdeel van de herregistratiecriteria bij Registerplein en de SKJ.


Organisaties waar Apanto intervisiebegeleiding verzorgt of heeft verzorgt zijn:

  • Veilig Thuis Gelderland-Zuid te Nijmegen
  • Stichting Perspektief en Stichting Wende te Den Haag
  • Jeugd- en gezinsbeschermers locatie Alkmaar, Haarlem en Hilversum


Train de trainers intervisiebegeleider

Het is ook mogelijk een aantal medewerkers als intervisiebegeleider op te leiden zodat zij binnen de eigen organisatie de intervisiegroepen kunnen begeleiden. Meer informatie vindt u hier.