Begeleidingsvormen

Apanto biedt coaching als supervisie aan professionals en managers. 
Teams kunnen bij Apanto terecht voor intervisie.

Voor alle begeleidingsvormen geldt dat de doelen, zoals vooraf zijn vastgesteld, leidraad zijn voor de gesprekken. Wanneer de opdracht van een individueel leertraject wordt gegeven vanuit de organisatie, zullen de doelen in overleg met de opdrachtgever en met de coachee/ supervisant samen worden vastgesteld. Belangrijke kernbegrippen voor alle begeleidingstrajecten zijn: blijvend leren, oog voor ieders diversiteit, respect en transparantie.
Welke vorm van begeleiding het beste aansluit bij uw wens wordt in overleg vastgesteld. 
Wilt u referenties over de begeleidingstrajecten dan kunt u deze bij mij opvragen.

Begeleidingsgesprekken vinden plaats in Haarlem in het Crown Business Center; A. Hofmanweg 5 te Haarlem. (op 10 min. loopafstand van station Haarlem-Spaarnwoude/ er is gratis parkeergelegenheid.  Tegen een meerprijs kan een begeleidingsgesprek ook op een andere locatie plaatsvinden.


Wil je meer weten vraag dan een kennismakingsgesprek aan.

Erkent supervisor en coach

Marleen Blokker is geregistreerd supervisor bij de Landelijke Verenining van Supervisoren en Coaches (LVSC) en is daardoor gehouden aan de door de LVSC omschreven gedragscode.
Als erkent supervisor kunnen de begeleidingstrajecten van Apanto door HBO-geschoolde Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals  meegenomen worden in de herregistratie-procedure bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bij Registerplein.

Coaching

Coaching kent vele varianten en invalshoeken. Voor Apanto is coaching een eclectische begeleidingsmethode gericht op het aanbieden van ondersteuning en begeleiding in het uitvoeren van huidige of toekomstige taken. De ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties en de organisatiecontext staan hierbij voorop. Binnen een coachingstraject wordt gewerkt met haalbare en specifieke leerdoelen welke in overleg met de coachee en de organisatie worden vastgesteld en geëvalueerd. Hoeveel gesprekken nodig zijn voor een coachingstraject is mede afhankelijk van de coachingsvraag. Gemiddeld zijn 5 tot 7 gesprekken voldoende.Kernbegrippen voor de coaching bij Apanto


Kernwoorden zijn: Oplossingsgericht, in het hier en nu, oog voor de verschillende belangen, maar ook eigen keuzes maken en daarvoor (durven) staan.   

Voorbeelden van coachingsvragen:

 • Ik heb enige tijd thuis gezeten en ga weer beginnen. Ik zie hier tegenop.
 • Ik kan moeilijk nee zeggen en neem altijd veel te veel werk aan. Hierdoor raak ik uit balans.
 • Ik kan hoofd-en bijzaken beter onderscheiden en daardoor ervaar ik minder werkdruk.
 • Ik heb een nieuwe baan, maar ik merk dat ik tegen een aantal (nieuwe) dingen oploop.
 • Ik vind het moeilijk om binnen vergaderingen mijzelf te profileren.
 • Ik merk dat mijn positie in het team niet goed is. Deze wil ik verbeteren.
 • Ik wil mijn leidinggevende capaciteiten vergroten.

Supervisie

Supervisie is een duidelijk omschreven en intensieve leermethode voor diegenen die beroepsmatig met mensen werken, zoals managers, dienstverleners, hulpverleners, onderwijzers etc. Supervisie biedt middels reflectie de mogelijkheid het eigen handelen in de beroepssituatie tegen het licht te houden en te leren deze duurzaam te verbeteren.

Reflectie

Reflectie is het bewust terugblikken op het hoe en waarom van bepaald gedrag in een bepaalde situatie. Hierbij wordt gezocht naar intergratie van het denken, het voelen en het handelen van de supervisant binnen de context van het beroep en de organisatie. Praktijk en theorie worden verbonden en geinternaliseerd. De supervisant leert binnen supervisie aan de hand van leerdoelen zelfstandig richting te geven aan de eigen leerweg. Hierdoor blijven de effecten ook na het beëindigen van de begeleiding zichtbaar.

Supervisie-reeks

Een supervisie-reeks omvat 10 à 15 gesprekken. De gesprekken vinden bij voorkeur eens in de veertien dagen plaats. De supervisant schrijft voor ieder gesprek een verslag met een recent voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, waarbij hij/zij voor zichzelf een onderzoeksvraag formuleert. Na afloop van het gesprek maakt de supervisant een verslag over het verloop van dit gesprek.
 

Intervisie

Binnen veel werksituaties wordt intervisie ingezet als methode om met collega's te reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen. Intervisie is gericht op het leren vinden van eigen oplossingen die passen bij jou als persoon in relatie tot de klant, de organisatie en de beroepscode. Helaas is gebleken dat veel spontaan opgezette intervisiegroepen geen lang leven zijn beschoren, of een kwijnend bestaan leiden. Onduidelijkheden omtrent de faciliteiten, de voorwaarden en een tekort aan intervisie-vaardigheden zijn hieraan debet.

Binnen de intervisiebegeleiding staat de oplossingsgerichte benadering centraal en sluit daarom ook naadloos aan bij de Signs of Safety benadering.

De begeleiding van een intervisiegroep richt zich op:

 • Het ondersteunen in de facilitering van de intervisie vanuit de organisatie.
 • Het opstellen van een contract waarbij tijd, plaats en voorwaarden met elkaar worden afgesproken.
 • Het aanleren van de Oplossingsgerichte Intervisiemethode van Apanto.
 • Het trainen van essentiële vaardigheden binnen de intervisie zoals: luisteren, samenvatten, doorvragen, reflecteren, feedback geven en ontvangen en het stellen van oplossingsgerichte vragen.
 • Het trainen van reflectievaardigheden.

Registratie

Intervisie is onderdeel van de herregistratiecriteria in de reflectielijn bij Registerplein en de SKJ.

Train te trainer intervisiebegeleider

Het is ook mogelijk een aantal medewerkers als intervisiebegeleider op te leiden zodat zij binnen de eigen organisatie de intervisiegroepen kunnen begeleiden. Meer informatie vindt u hier.